Gebruikersovereenkomst

Alhoewel LEO Pharma zich inspant om op de website www.qualitycare.nl informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert LEO Pharma niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.
Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie LEO Pharma geen controle kan uitoefenen. LEO Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

In geen geval kan LEO Pharma door een andere partij aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of voor andere, rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het gebruik van deze website, inclusief en onbeperkt, winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of van andere gegevens op uw informatieverwerkend systeem, enz.
Ook niet indien LEO Pharma uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
De website met internetadres http://www.qualitycare.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij LEO Pharma.

LEO Pharma machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEO Pharma, verboden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via leo-pharma.nl@leo-pharma.com.
Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. LEO Pharma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. LEO Pharma behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Foto's op de website: met uitzondering van de afbeeldingen waarop psoriasis te zien is, zijn alle afbeeldingen afkomstig van www.colourbox.com.